Skontaktuj się z nami
SKONTAKTUJ SIĘ

Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie! Wyślij nam wiadomość, a jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

(Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola oznaczone *.)

Jak wolisz, żebyśmy się z Tobą kontaktowali?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  1. Home
  2. »
  3. Warunki korzystania

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Korzystając z tej strony internetowej, któregokolwiek z jej menu, kategorii lub podkategorii, sekcji lub podsekcji, jak również powstania, rozwoju i rozwiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego wynikającego z korzystania z tej strony, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi ogólnymi warunków korzystania z serwisu, jak również od wszelkich innych warunków, regulujących odrębne stosunki prawne, uwarunkowanych korzystaniem z serwisu. Zgodnie z hipotezami, o których mowa w poprzednim zdaniu, wyrażasz również zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie do celów strony oraz uwarunkowanych nią stosunków prawnych na podstawie podanych przez Ciebie danych osobowych. Obowiązywanie warunków ogólnych i profilowanych dotyczy zarówno aktualnej konfiguracji serwisu, jak i wszelkich zmian w nim dokonywanych w postaci uzupełnień i zmian lub wprowadzenia nowych menu, kategorii, działów i innych. Jeśli nie zgadzasz się z powyższym lub nie chcesz wyrazić zgody na związanie się ogólnymi lub szczególnymi warunkami witryny, nie możesz jej odwiedzać, korzystać z niej ani być stroną jej stosunku prawnego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania i/lub uwagi dotyczące naszej witryny, możesz skontaktować się z nami w sposób podany w sekcji „kontakty” na stronie głównej witryny.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument zawiera Ogólne warunki, zgodnie z którymi DECIBEL AD świadczy usługi swoim użytkownikom/klientom za pośrednictwem strony internetowej www.decibel.bg. Niniejsze warunki są wiążące dla wszystkich użytkowników. Poprzez naciśnięcie przycisków „ZAMÓW”, „ZAPYTANIE OFERTOWE” użytkownik/klient wyraża zgodę, w pełni akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Identyfikacja użytkownika/klienta w celu odtworzenia jego wypowiedzi odbywa się poprzez pliki dziennika przechowywane na serwerze tej witryny, przechowywanie adresu IP użytkownika/klienta i wszelkie inne informacje.

Produkty dostępne na tej stronie nie stanowią prawnie wiążącej oferty, a raczej demonstracyjny katalog online opisujący linię produktów sprzedawcy.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji potwierdzonych zamówień w przypadku braku dostępności towaru. W przypadku braku zapasu zamówionego towaru, w ciągu tygodnia roboczego, SPRZEDAWCA zawiadamia Konsumenta/Klienta o jego wyczerpaniu poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail lub podany numer telefonu. W przypadku dokonania przelewu na konto sprzedawcy, klient będzie mógł wybrać między zwrotem pieniędzy, anulowaniem zamówienia lub zamówieniem zastępczym.

Językiem umowy jest język angielski, a płatności będą dokonywane w walucie lokalnej, w której używana jest strona internetowa. Korzystając z tej strony internetowej, któregokolwiek z jej menu, kategorii lub podkategorii, sekcji lub podsekcji, jak również powstania, rozwoju i rozwiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego wynikającego z korzystania z tej strony, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi ogólnymi warunków korzystania z serwisu, jak również od wszelkich innych warunków, regulujących odrębne stosunki prawne, uwarunkowanych korzystaniem z serwisu. Zgodnie z hipotezami, o których mowa w poprzednim zdaniu, wyrażasz również zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie do celów strony oraz uwarunkowanych nią stosunków prawnych na podstawie podanych przez Ciebie danych osobowych. Obowiązywanie warunków ogólnych i profilowanych dotyczy zarówno aktualnej konfiguracji serwisu, jak i wszelkich zmian w nim dokonywanych w postaci uzupełnień i zmian lub wprowadzenia nowych menu, kategorii, działów i innych. Jeśli nie zgadzasz się z powyższym lub nie chcesz wyrazić zgody na związanie się ogólnymi lub szczególnymi warunkami witryny, nie możesz jej odwiedzać, korzystać z niej ani być stroną jej stosunku prawnego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania i/lub uwagi dotyczące naszej witryny, możesz skontaktować się z nami w sposób podany w sekcji „kontakty” na stronie głównej witryny.

II. DOSTAWA

Konsument/Klient ponosi pełne ryzyko uszkodzenia/utraty towaru w momencie dostawy. Niezwłocznie po dostarczeniu towaru przez kuriera SPRZEDAJĄCY jest zwolniony z ryzyka, które przechodzi na konsumenta/klienta. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przypadku, gdy opóźnienie jest spowodowane przez kuriera lub innego dostawcę.

Niezwłocznie po dostarczeniu towaru Konsument/Klient lub osoba przez niego upoważniona powinien dokładnie obejrzeć towar. Wszelkie uszkodzenia, wstrząsy i inne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać SPRZEDAWCY. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu towaru SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny tego produktu. W przypadkach, gdy SPRZEDAWCA ustalił na piśmie konkretne terminy i godziny dostawy, oświadczenie jest wiążące. W przypadku błędnego lub błędnego adresu, osoby kontaktowej i/lub telefonu podczas składania wniosku SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia.

W momencie dostawy towaru Klient lub osoba przez niego upoważniona podpisują dokumenty towarzyszące. Za osobę upoważnioną uważa się każdą osobę, która nie jest posiadaczem zgłoszenia, ale przyjmuje towar do dostawy i znajduje się pod wskazanym przez Klienta adresem.

W przypadku odmowy przyjęcia towaru, poza przypadkami opisanymi poniżej, odmowę uważa się za nieuzasadnioną, a Klient ponosi koszty dostarczenia i zwrotu towaru. W przypadku nie zastania Klienta w terminie dostawy pod wskazany adres lub udostępnienia i warunków dostawy towaru w tym terminie, SPRZEDAWCA jest zwolniony z obowiązku dostarczenia zamówionego towaru.

Gdy dostarczony towar w sposób oczywisty nie odpowiada towarowi zamówionemu do zakupu przez Klienta i można to ustalić w drodze jego zwykłych oględzin,

Klient może żądać wymiany dostarczonego mu towaru na odpowiadający złożonemu przez niego zgłoszeniu zakupu w ciągu 24 godzin od jego otrzymania.

III. CENY

Ewentualne ceny podane na stronie mogą obejmować transport na adres dostawy lub nie, w zależności od aktualnej strategii marketingowej sprzedawcy. W przypadku wysyłki towarów poza terytorium Republiki Bułgarii, konsument/klient powinien opłacić wszystkie opłaty celne i inne. opłaty związane z wywozem.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

Użytkownik/Klient ma możliwość obejrzenia i zamówienia ogłoszonego towaru na stronie SPRZEDAWCY.

Użytkownik/Klient ma prawo być informowany o statusie swojego zamówienia.

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny swojego zamówienia zgodnie ze sposobem ogłoszonym na tej stronie.

Każdy użytkownik bez względu na to, czy jest klientem HANDLOWCA zobowiązany jest do korzystania z usług:

nie naruszać i nie szanować podstawowych praw i wolności obywateli oraz praw człowieka, zgodnie z Konstytucją i ustawami Republiki Bułgarii oraz uznanymi aktami międzynarodowymi;

no naruszania dobrego imienia innej osoby oraz nienawoływania do gwałtownej zmiany ustroju konstytucyjnego, popełniania przestępstwa, stosowania przemocy wobec osoby lub podżegania do nienawiści rasowej, narodowej, etnicznej lub religijnej;

nie naruszać własności lub niemajątkowych, bezwzględnych lub względnych praw i interesów innej osoby, takich jak prawa własności, prawa własności intelektualnej itp.;

przestrzegać ustawodawstwa bułgarskiego, obowiązującego prawa zagranicznego, zasad moralności i dobrych obyczajów oraz etyki internetowej podczas korzystania z usług świadczonych przez DECIBEL AD;

to immediately notify the TRADER of any case of committed or discovered violation when using the provided services;

nie pobierać, nie przesyłać, nie transmitować, nie rozpowszechniać ani nie wykorzystywać w żaden sposób oraz nie ujawniać osobom trzecim oprogramowania, programów komputerowych, plików, aplikacji lub innych materiałów zawierających wirusy komputerowe, nieautoryzowane systemy zdalnego sterowania („konie trojańskie”), kody komputerowe lub materiały przeznaczone do przerywania, utrudniania, zakłócania lub ograniczania normalnego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego lub mające na celu nieupoważnione wtargnięcie lub dostęp do obcych zasobów lub oprogramowania; nie popełniać złośliwych czynów;

zwolnić SPRZEDAWCĘ i wszystkie osoby trzecie z odpowiedzialności za wszelkie szkody i utracone korzyści, w tym za wszelkie koszty i honoraria adwokackie, poniesione w wyniku roszczeń i/lub wypłaconych odszkodowań osobom trzecim w związku ze stronami internetowymi, hiperłączami, materiałami lub informacjami, które Użytkownik wykorzystał, umieścił na serwerze, przesłał, rozpowszechnił, udostępnił podmiotom trzecim lub udostępnił za pośrednictwem niniejszego serwisu z naruszeniem prawa, niniejszego Regulaminu, dobrych obyczajów lub etyki w Internecie;

Klient jest zobowiązany do podania dokładnego i aktualnego numeru telefonu, adresu dostawy i adresu e-mail, do zapłaty ceny towaru, do zapłaty kosztów dostawy, gdy nie jest ona bezpłatna oraz do zapewnienia dostępu i możliwości odbioru towaru. Jeżeli nie jest wyraźnie zaznaczone, że dostawa jest bezpłatna, uważa się ją za odpłatną.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

HANDEL nie ma obowiązku i obiektywnej możliwości kontrolowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze świadczonych usług.

SPRZEDAWCA ma prawo, ale nie obowiązek zapisywania materiałów i informacji znajdujących się na serwerze niniejszego serwisu.

SPRZEDAWCA ma prawo w każdej chwili, bez powiadamiania Użytkownika/Klienta, gdy korzysta on z usług niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz według uznania SPRZEDAWCY zakończyć, zawiesić lub zmienić usługi świadczone w związku z korzystaniem witryny. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności wobec konsumentów i osób trzecich za szkody i utracone korzyści spowodowane zakończeniem, zawieszeniem, zmianą lub ograniczeniem usług, usunięciem, modyfikacją, utratą, niedokładnością, nieścisłością lub niekompletnością komunikatów, materiałów lub informacji przekazywanych, wykorzystywanych , nagrane lub udostępnione za pośrednictwem tej witryny.

- SPRZEDAWCA po otrzymaniu zapłaty zobowiązany jest przenieść na konsumenta/klienta własność zamówionego towaru, terminowo dostarczyć zamówiony towar, sprawdzić stan techniczny każdej rzeczy przed wysyłką (jeśli jest możliwe bez narażania integralności opakowania).

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w oprogramowaniu, sprzęcie lub sprzęcie telekomunikacyjnym, ani za utratę danych wynikającą z poszukiwanych, pobieranych lub wykorzystywanych w jakikolwiek sposób materiałów lub zasobów za pośrednictwem świadczonych usług. Porady, konsultacje lub pomoc udzielana przez specjalistów i pracowników SPRZEDAWCY w związku z korzystaniem z usług przez użytkowników nie rodzi dla SPRZEDAWCY żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje podane przez producenta o produkcie.

HANDEL ma prawo zbierać i wykorzystywać informacje dotyczące swoich Użytkowników/Klientów, niezależnie od tego, czy są oni zarejestrowani.

Informacje, o których mowa w poprzednim artykule, mogą być wykorzystywane przez SPRZEDAWCĘ, za wyjątkiem przypadku wyraźnego sprzeciwu Użytkownika, przesłanego na adres e-mail: contact@decibel.bg. SPRZEDAWCA gromadzi i wykorzystuje te informacje w celu ulepszenia oferowanych usług. Wszystkie cele, dla których HANDEL wykorzysta te informacje, będą zgodne z bułgarskim prawem, obowiązującymi instrumentami międzynarodowymi i dobrymi obyczajami.

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których SPRZEDAWCA nie przewidział i nie był zobowiązany przewidzieć – w tym przypadków zdarzeń losowych, problemów w globalnym Internecie oraz w świadczeniu usługi pozostające poza kontrolą HANDLOWEGO

SPRZEDAWCA ma prawo do instalowania plików cookies na komputerach użytkowników. Cookies to pliki tekstowe, które serwis zapisuje na twardym dysku Użytkownika i umożliwiają odzyskiwanie informacji o Użytkowniku, identyfikowanie i śledzenie jego działań, stron internetowych, które odwiedza, hiperłączy, z których korzysta, informacji, z których korzysta oraz zapisuje inne osoby.

VI. DANE OSOBISTE

HANDEL gwarantuje swoim Użytkownikom/Klientom poufność przekazywanych informacji i danych osobowych. Te ostatnie nie będą wykorzystywane, udostępniane ani podawane do wiadomości osób trzecich, z wyjątkiem przypadków i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. SPRZEDAWCA chroni dane osobowe użytkownika/Klienta, które poznał przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku o dokonanie zakupu, a obowiązek ten jest uchylony w przypadku podania przez Klienta błędnych danych. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, HANDEL może wykorzystywać dane osobowe Klienta wyłącznie w celach określonych w umowie. Wszelkie inne cele, do których wykorzystywane są dane, będą zgodne z ustawodawstwem bułgarskim, obowiązującymi aktami międzynarodowymi, etyką internetową oraz zasadami moralności i moralności.

HANDLOWIEC zobowiązuje się nie ujawniać żadnych danych osobowych Klienta osobom trzecim – agencjom rządowym, firmom, osobom fizycznym i innym, z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymał wyraźną pisemną zgodę Klienta, informacji żądają agencje rządowe lub urzędnicy, którym obowiązujące przepisy jest upoważniony do żądania i gromadzenia takich informacji. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do udzielenia informacji na podstawie przepisów prawa.

VII. ZMIANY

Ogólne Warunki Handlowe mogą być zmieniane w każdym czasie przez SPRZEDAWCĘ, który ma prawo do zmiany charakterystyki świadczonych usług oraz niniejszych Ogólnych Warunków na podstawie zmian przepisów prawa. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o zmianach Ogólnych Warunków poprzez zamieszczenie informacji o ich zmianie w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej oraz zapewnienie wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się z nimi. Jeżeli w wyznaczonym terminie Użytkownik nie oświadczy, że odrzuca zmiany, uważa się, że są nimi związane. W przypadku, gdy Użytkownik oświadczy w wyznaczonym terminie, że nie zgadza się ze zmianami, SPRZEDAWCA ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

VIII. TERMINOLOGIA

Przez „Użytkownika/Klienta” rozumie się każdego, kto załadował tę stronę internetową na swój komputer.

„Zamówienie” oznacza wybrany towar oraz wszelkie inne atrybuty związane ze sposobem dostawy i płatności za towar przez Klienta/Konsumenta.

Ta strona jest w całości własnością DECIBEL AD.

Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane w duchu zrozumienia i dobrej woli. W przypadku braku porozumienia wszystkie nierozwiązane spory. Te, w tym spory wynikłe lub związane z jej interpretacją, nieważnością, wykonaniem lub rozwiązaniem, a także spory dotyczące uzupełnienia braków w umowie lub dostosowania jej do nowych okoliczności, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla rejestracji SPRZEDAWCY pod Prawo bułgarskie i odpowiadające mu prawo międzynarodowe.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022 r

Na naszej stronie używamy plików cookies. Kontynuując, akceptujesz te pliki cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie.