Skontaktuj się z nami

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie! Wyślij nam wiadomość, a jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

(Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola oznaczone *.)

Jak wolisz, żebyśmy się z Tobą kontaktowali?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 1. Home
 2. »
 3. Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług

Warunki usługi

 1. INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych Warunkach:

„Potwierdzenie Oferty” oznacza kontrasygnowany duplikat Oferty podpisany przez Klienta lub, w przypadku braku podpisanej oferty, potwierdzenie Zamówienia Sprzedaży Firmy (zawierające niniejsze warunki i odnoszące się do Oferty i wszelkich innych dokumentów) po otrzymaniu: zamówienie zakupu, umowa, podwykonawstwo, dyspozycja lub akceptacja Oferty od Klienta.

„Prace Dodatkowe” mają znaczenie nadane w punkcie 12.1.

„Spółka” oznacza DECIBEL PLC (zarejestrowaną w Bułgarii pod numerem 206574235).

„Data zakończenia” to uzgodniona data zakończenia Robót.

„Umowa” oznacza umowę o wykonanie Robót, składającą się z Oferty, ewentualnego Potwierdzenia Oferty (oraz wszelkich dokumentów, o których mowa) oraz niniejszych Warunków.

„Klient” oznacza „osobę”, „firmę” lub „firmę” wymienioną w Ofercie jako klient.

„Towary” oznaczają towary (w tym każdą partię towarów lub ich części), które Firma ma dostarczyć zgodnie z Ofertą.

„Materiały” oznaczają wszystkie projekty, rysunki, modele, plany, specyfikacje, szczegóły projektowe, fotografie, broszury, raporty, notatki ze spotkań, materiały CAD, obliczenia, dane, bazy danych, harmonogramy, programy, przedmiary robót, budżety i wszelkie inne materiały dostarczonych w związku z Dziełami i wszystkimi ich aktualizacjami, poprawkami, dodatkami i rewizjami oraz wszelkimi dziełami, projektami lub wynalazkami włączonymi do nich lub przywoływanymi w nich w jakimkolwiek celu.

„Wycena” oznacza ofertę Spółki dotyczącą Robót.

„Dozwolone użytkowanie” oznacza projektowanie, budowę, ukończenie, odbudowę, modyfikację, odnawianie, rozwój, konserwację, zarządzanie obiektami, finansowanie, zbywanie, wynajmowanie, wyposażenie, reklamę, likwidację, rozbiórkę, przywracanie do pierwotnego stanu, modelowanie informacji o budynku i naprawę nieruchomości lub nieruchomości będących przedmiotem Robót.

„Cena” ma znaczenie podane w punkcie 4.1. plus wszelkie dodatkowe płatności, których Klient jest zobowiązany dokonać na rzecz Firmy zgodnie z niniejszymi warunkami.

„Miejsce” oznacza miejsce, w którym prowadzone są Prace.

„Warunki” oznaczają standardowe warunki określone w niniejszym dokumencie oraz (o ile kontekst nie wymaga inaczej), w tym wszelkie specjalne warunki uzgodnione na piśmie między Klientem a Spółką i/lub określone w Ofercie.

„Prace” oznaczają dostawę Towarów oraz, jeżeli tak określono w Ofercie, instalację Towarów i wszelkie inne dodatkowe prace uzgodnione do wykonania w ramach Umowy.

„Pisanie” obejmuje e-maile, telegramy, faksy i porównywalne środki komunikacji.

1.2 Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach do jakichkolwiek przepisów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń lub innych form aktów prawnych są rozumiane jako odniesienia do tych przepisów wraz z poprawkami, ponownie uchwalanymi lub przedłużanymi od czasu do czasu.

1.3 Odniesienie do strony obejmuje jej osobistych przedstawicieli, następców prawnych lub dozwolonych cesjonariuszy.

1.4 Nagłówki w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na ich interpretację.

 1. OBOWIĄZKI SPÓŁKI

2.1 Niniejsze Warunki regulują Umowę z wyłączeniem wszelkich innych warunków.

2.2 Spółka zrealizuje Prace w sposób dobry i fachowy oraz ukończy Roboty zgodnie z Umową przy użyciu materiałów i wykonania określonych w niniejszym dokumencie lub w inny sposób o dobrym i odpowiednim standardzie, które nie są ogólnie uważane za szkodliwe.

2.3 Jeżeli Roboty obejmują jakikolwiek projekt, który ma być wykonany przez Spółkę, każdy taki projekt zostanie wykonany z zachowaniem standardów rozsądnych umiejętności i staranności, jakich należy oczekiwać od odpowiednio wykwalifikowanego i kompetentnego inżyniera lub równorzędnego zawodu, doświadczonego w wykonywaniu prac o podobnym zakres, charakter, ramy czasowe i złożoność Prac.

2.4 Żadna zmiana Umowy nie będzie wiążąca, o ile nie zostanie uzgodniona na piśmie między Dyrektorem Firmy a Klientem.

2.5 Spółka może wyznaczyć podwykonawców i/lub podwykonawców do wykonania niektórych lub wszystkich Prac, ale ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania wszystkich takich podwykonawców i/lub podwykonawców, tak jakby były to jej własne działania i uchybienia, i nie zostaną zwolnione z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu wykorzystania lub wyznaczenia podwykonawców i/lub podwykonawców.

 2.6 Pracownicy lub agenci Spółki nie są upoważnieni do składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących Robót, chyba że zostaną potwierdzone przez Dyrektora Spółki na piśmie. Zawierając Umowę Klient przyjmuje do wiadomości, że nie opiera się i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek takich oświadczeń, które nie zostały w ten sposób potwierdzone.

2.7 Wszelkie błędy typograficzne, pisarskie lub inne błędy lub pominięcia w jakimkolwiek dokumencie lub informacjach wydanych przez Spółkę podlegają korekcie bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Spółki.

 1. ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJE

 3.1 Klient jest odpowiedzialny wobec Spółki za udzielenie Spółce wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Prac w czasie wystarczającym do umożliwienia Spółce wykonania Prac zgodnie z Umową.

3.2 Ilość, jakość i opis oraz wszelkie specyfikacje Towarów i/lub Robót będą takie, jak określono w Ofercie i o ile nie określono inaczej, Spółka nie udziela żadnej gwarancji, że Towary i/lub Roboty będą zgodne z jakimkolwiek określoną standardową specyfikację lub test. Ilustracje, fotografie lub opisy w katalogach, broszurach lub innych dokumentach wydanych przez Spółkę mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące dla Spółki.

3.4 Żadna Umowa nie może zostać anulowana ani rozwiązana przez Klienta, chyba że za pisemną zgodą Firmy i na warunkach, na których Klient w pełni zabezpieczy Firmę przed wszelkimi stratami (w tym utratą zysków), kosztami (w tym kosztami całej robocizny i użytych materiałów), szkód, opłat i wydatków poniesionych przez Spółkę w wyniku takiego anulowania lub wypowiedzenia.

3.5 Oprócz wszelkich innych praw i środków prawnych, które może przysługiwać Firmie, Firma może w dowolnym momencie za pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do Klienta ze skutkiem natychmiastowym zakończyć całość lub część zaangażowania Firmy w ramach Umowy bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek kwoty wszelkie poniesione w związku z takim wypowiedzeniem.

 1. CENA

4.1 Ceną Towarów i/lub Prac będzie cena (ceny) określona w Ofercie. Cena(y) w ramach Oferty jest/są oparte na stawkach robocizny, godzinach i warunkach pracy, kosztach materiałów, transportu, ubezpieczenia i opłat ogólnych obowiązujących w dniu Oferty. O ile w Ofercie nie wskazano inaczej, cena obowiązuje przez 30 dni od daty Wyceny lub do czasu wcześniejszej akceptacji przez Klienta, po tym czasie cena może zostać zmieniona przez Spółkę bez powiadomienia Klienta.

4.2 O ile inaczej nie wskazano w Ofercie lub inaczej nie uzgodniono na piśmie między stronami, Cena nie obejmuje kosztów dostarczenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów kontraktowych, takich jak zabezpieczenia gwarancyjne. W celu uniknięcia wątpliwości, dodatkowe dokumenty kontraktowe, takie jak gwarancje zabezpieczenia, zostaną dostarczone według uznania Firmy i żadne takie dokumenty (w tym wszelkie wymagane gwarancje) nie zostaną dostarczone, chyba że i dopóki Cena nie zostanie w pełni zapłacona. Jeśli jakakolwiek gwarancja (lub inny dokument) zostanie dostarczona Klientowi przed pełną zapłatą Ceny na rzecz Spółki, Klient nie będzie miał prawa polegać na dostarczonym dokumencie (dokumentach), chyba że i dopóki Cena nie zostanie opłacony w całości.

4.3 Cena nie zawiera obowiązującego podatku od wartości dodanej, który Klient będzie dodatkowo zobowiązany zapłacić Spółce.

4.4 Cena i/lub wszelkie podane lub zafakturowane kwoty są wyrażone w EUR, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w Ofercie lub uzgodniono inaczej na piśmie przez Dyrektora Spółki.

4.5 O ile w Ofercie nie wskazano inaczej, w przypadku dostaw poza Wielką Brytanię koszty ceł przywozowych i podatków są wyraźnie wyłączone i mają być zorganizowane i opłacone przez Klienta.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1 Z zastrzeżeniem wszelkich alternatywnych warunków płatności określonych w Umowie, Cena lub jakakolwiek jej część jest wymagalna w dniu otrzymania przez Klienta każdej faktury („Termin płatności”).

5.2. W ciągu pięciu dni od Terminu płatności Klient przekaże Spółce wezwanie do zapłaty, określające kwotę płatności, która ma zostać dokonana w Terminie płatności, oraz podstawę obliczenia tej kwoty („Wezwanie do zapłaty”).

5.3 The final date for payment of each invoice shall, unless otherwise stated in the Quotation, be 30 days after the Due Date (the “Final Date for Payment”).

5.4 Jeśli Klient zamierza zapłacić mniej niż kwota wskazana w Wezwaniu do zapłaty (lub, w przypadku braku Wezwania do zapłaty, odpowiedniej fakturze), wówczas Klient przekaże Spółce wezwanie do zapłaty mniejszej kwoty nie później niż siedem dni przed Ostatecznym Termin płatności określający wysokość należnej zapłaty na dzień wystosowania wezwania do zapłaty oraz podstawę obliczenia tej kwoty.

5.5 W przypadku nieuiszczenia jakiejkolwiek kwoty należnej Spółce przez Klienta w Ostatecznym Terminie Płatności, Spółka ma prawo do:

5.5.1 zawiesić, po 7-dniowym wypowiedzeniu na piśmie, całość lub część Robót. Po zakończeniu zawieszenia Klient zapłaci Spółce wszelkie uzasadnione koszty zawieszenia i przedłuży Spółce termin do Daty zakończenia na okres zawieszenia;

5.5.2 naliczyć Klientowi odsetki zgodnie z Ustawą o opóźnieniach w spłacie długów handlowych (odsetek) z 1998 r. za okres opóźnienia w płatności.

5.6 Wszystkie kwoty należne z tytułu Umowy zostaną wpłacone przez Klienta na rzecz Spółki w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, potrąceń lub potrąceń (innych niż potrącenia lub potrącenia podatku wymagane przez prawo).

5.7 Firma może w dowolnym momencie, bez powiadamiania Klienta, potrącić wszelkie zobowiązania Klienta wobec Spółki z wszelkimi zobowiązaniami Spółki wobec Klienta, niezależnie od tego, czy zobowiązanie jest obecne czy przyszłe, zlikwidowane czy nie, oraz niezależnie od tego, czy odpowiedzialność wynika z Umowy. Jakiekolwiek korzystanie przez Spółkę z jej praw wynikających z niniejszej klauzuli nie ogranicza ani nie wpływa na żadne inne prawa lub środki zaradcze dostępne jej na mocy niniejszej umowy lub w inny sposób.

5.8 Spółka jest uprawniona do wstrzymania jakiejkolwiek części Prac do momentu zapłaty przez Klienta w całości Ceny lub części Ceny zgodnie z niniejszym punktem 5.

 1. REFERENCJE KREDYTOWE

Umowa jest ściśle uzależniona od upewnienia się przez Spółkę co do referencji kredytowych Klienta, a Firma może, według własnego uznania, powstrzymać się od wykonywania Prac lub jakiejkolwiek ich części do czasu, gdy Klient przedstawi akceptowalne referencje lub zapłaci Cenę w całości wraz z wszelkimi zaległymi kwotami należnymi Spółce z tytułu Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z Klientem.

 1. DOSTAWY TOWARÓW

7.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Towaru (a) powstałe podczas rozładunku i/lub (b) powstałe podczas przechowywania przez Klienta.

7.2 Wszystkie Towary uważa się za przyjęte przez Klienta, chyba że Spółka otrzyma pisemne powiadomienie w ciągu pięciu dni roboczych od dostarczenia Towarów Klientowi.

7.3 W przypadku, gdy Towary mają być dostarczane partiami, niedostarczenie przez Spółkę jednej partii zgodnie z Umową nie uprawnia Klienta do uznania Umowy w całości za odrzuconą.

7.4 Termin dostawy nie ma znaczenia, a zwłoka w dostawie nie uprawnia Klienta do odstąpienia od Umowy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z takiego opóźnienia, niezależnie od przyczyny, chyba że wcześniej uzgodniono to na piśmie.

7.5 Określony czas dostawy oznacza czas dostawy loco fabryka, niezależnie od tego, że miejsce dostawy może znajdować się gdzie indziej i o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Spółkę, będzie liczony od daty otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Wyceny i pełnych informacji wystarczające do rozpoczęcia przez Spółkę produkcji, w tym między innymi: a) pisemne zatwierdzenie przez Klienta rysunków ogólnych Spółki dotyczących Prac b) otrzymanie wszelkich uzgodnionych zaliczek, w tym należnych zgodnie z punktem 6.

7.6 Jeżeli Klient nie odbierze dostawy Towaru lub nie przekaże Spółce instrukcji umożliwiających realizację dostawy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o dostawie, Towar pozostanie na wyłączny koszt i ryzyko Klienta, który zorganizuje odpowiednie przechowywanie . Jeżeli Klient nie zorganizuje takiego przechowywania, Firma może według własnego uznania przechowywać towary w imieniu Klienta na wyłączne ryzyko i koszt Klienta w siedzibie Firmy lub w innym miejscu i na warunkach, jakie uzna za stosowne, a Klient zapłaci Spółce na żądanie opłatę za przechowywanie w celu pokrycia strat i wydatków poniesionych i poniesionych w związku z przechowywaniem, ubezpieczeniem, transportem i obsługą Towarów. W żadnym wypadku niniejsze Warunki nie zwalniają Klienta z dokonywania płatności, tak jakby takie niewykonanie lub opóźnienie nie miało miejsca.

7.7 Jeżeli Klient nie odbierze dostawy lub nie wyda dyspozycji co do dostawy Towaru lub poinformuje Spółkę, że nie chce już odbierać Towaru lub chce rozwiązać Umowę, wówczas Klient zapłaci Spółce taką opłatę, jak będzie konieczne do pokrycia strat i wydatków poniesionych i poniesionych w wyniku nieprzyjęcia przez Klienta dostawy Towarów lub spowodowanych, spowodowanych lub przypadkowych w związku z wypowiedzeniem Towarów przez Klienta, w tym wszystkich kwot, które Firma mogła zapłacić lub będzie miała zapłacić osobie trzeciej.

 1. WŁASNOŚĆ I RYZYKO

8.1 Wszystkie Towary są na ryzyko Klienta od momentu opuszczenia fabryki Spółki lub w momencie, w którym Firma powiadomi Klienta, że Towary są dostępne do odbioru.

8.2 Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka Towarów, wszystkie Towary dostarczone przez Spółkę pozostają własnością Spółki do momentu całkowitej zapłaty Ceny przez Klienta.

8.3 Do czasu, gdy własność Towarów przechodzi na Klienta, Klient będzie przechowywać Towary jako agent powierniczy i depozytariusz Spółki oraz będzie przechowywać Towary oddzielnie od towarów Klienta i osób trzecich oraz odpowiednio przechowywać, chronić, ubezpieczyć i zidentyfikowane jako własność Spółki.

8.4 Do czasu, gdy własność Towarów przechodzi na Klienta (i pod warunkiem, że Towary nadal istnieją i nie zostały odsprzedane), Firma może w dowolnym momencie zażądać od Klienta dostarczenia Towarów Firmie i, jeśli Klient nie zrobi tego niezwłocznie, nie wejdzie do pomieszczeń Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej, w których przechowywane są Towary i nie przejmie Towarów.

 1. ZASTAW

Spółce przysługuje prawo zastawu ogólnego na jakiejkolwiek posiadanej przez nią własności Klienta w odniesieniu do wszelkich kwot należnych od Klienta.

 1. PAKOWANIE

Spółka zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty wszelkich kwot dodatkowych do Ceny w związku z dodatkowymi materiałami opakowaniowymi niezbędnymi do zapewnienia, że Towary dotrą do siedziby Klienta w dobrym stanie.

 1. INSTALACJA

11.1 Instalacja Towarów jest objęta Umową tylko wtedy, gdy jest to określone w Ofercie.

11.2 Jeżeli Umowa nie obejmuje montażu Towaru, Klient musi spełnić następujące wymagania:

11.2.1 O ile nie uzgodniono wcześniej na piśmie ze Spółką, Klient jest odpowiedzialny za rozładunek i ustawienie sprzętu w sąsiedztwie obszaru roboczego.

11.2.2 Obszar roboczy musi być oczyszczony z wszelkich roślin, materiałów, gruzu i wszelkich innych przeszkód.

11.2.3 O ile w umowie nie uzgodniono inaczej, bezpłatny, nieprzerwany dostęp do obszaru roboczego ma być zapewniony w normalnych godzinach pracy od 08:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku, a opłaty za instalacje poza tymi godzinami są naliczane według obowiązujących w Spółce stawek za nadgodziny.

11.2.4 O ile w Umowie nie określono inaczej, Klient ma zapewnić: bezpłatne zasilanie narzędzi ręcznych, odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, przechowywanie, ochronę w trakcie i po zakończeniu Robót, podnoszenie, przeskoki, dostęp do rusztowań oraz wszelkie inne czynności wymagane przez Spółkę .

11.2.5 Klient ma zapewnić bezpłatne zaplecze socjalne, w tym między innymi umywalnie, toaletę i suszarnię.

11.2.6 Firma może obciążyć Klienta wszelkimi dodatkowymi kosztami lub wydatkami poniesionymi przez Firmę w wyniku opóźnień lub trudności w rozpoczęciu, kontynuowaniu lub ukończeniu instalacji z przyczyn niezależnych od Firmy.

11.2.7 W przypadku systemów pływających podłóg betonowych, o ile nie uzgodniono wcześniej na piśmie, prace instalacyjne nie obejmują dostarczania i wylewania betonu, który powinien być dostarczony i/lub wykonany przez innych.

11.2.8 O ile nie uzgodniono wcześniej na piśmie ze Spółką, wszelkie prace budowlane są wykluczone.

11.2.9 Klient zobowiązuje się do utrzymywania miejsca pracy i miejsca instalacji w bezpiecznym stanie oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. WARIACJE

 12.1 Klient może, bez unieważniania Umowy, zażądać uzupełnienia, pominięcia lub innej zmiany w Dziełach („Dodatkowe Prace”). Tak szybko, jak to praktycznie możliwe po otrzymaniu takiego żądania, Spółka przekaże Klientowi pisemny kosztorys Prac Dodatkowych. Takie oszacowanie uważa się za zaakceptowane przez Klienta, o ile Klient nie zakwestionuje tego na piśmie w ciągu 7 dni od daty oszacowania. Firma ma ponadto prawo do uzasadnionych bezpośrednich strat i/lub wydatków poniesionych przez Klienta lub jego agentów w wyniku wszelkich żądanych zmian.

12.2 Spółka nie jest w żaden sposób zobowiązana do przyjęcia zlecenia wykonania Prac Dodatkowych i może odmówić ich wykonania bez podania przyczyny Klientowi. Jakakolwiek taka odmowa nie powoduje unieważnienia Umowy.

 1. PRZEDŁUŻENIE DO TERMINU REALIZACJI

 13.1 Jeśli okaże się, że Prace nie zostaną ukończone przed Datą zakończenia z przyczyn niezależnych od Spółki, w tym (między innymi) przestrzegania wszelkich instrukcji Klienta, wówczas Firma powiadomi Klienta na piśmie, który dokona takiego przedłużenia czasu na ukończenie, jakie może być uzasadnione. Klient potwierdzi na piśmie przyznane przedłużenie terminu i zmienioną Datę Realizacji stosownie do spowodowanego opóźnienia.

13.2 W przypadku wydłużenia czasu do Daty Realizacji zgodnie z punktem 13.1, Klient zapłaci Spółce dodatkowe koszty poniesione przez Spółkę (obliczone w stosownych przypadkach zgodnie ze stawkami w Zamówieniu) oprócz Ceny . Takie dodatkowe koszty mogą obejmować między innymi zwiększone koszty robocizny, nadzoru, sprzętu lub materiałów, rozsądne koszty ogólne i zyski).

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 14.1 Spółka jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich) związanych z produkowanymi przez nią Materiałami, a prawa te pozostają w posiadaniu Spółki.

14.2 Spółka udziela Klientowi od dnia zawarcia Umowy nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użytkowanie i powielanie wszystkich Materiałów przygotowanych przez Firmę lub w jej imieniu w jakimkolwiek celu związanym z własnością lub nieruchomościami, które są przedmiotem Prac, w tym wszelkich Dozwolonych Zastosowań.

14.3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Materiału do celów innych niż te, dla których zostały przygotowane i/lub dostarczone.

 1. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15.1 Klient zapewnia, że Towary są objęte polisą ubezpieczeniową Klienta lub innej osoby trzeciej. Takie ubezpieczenie musi być ubezpieczeniem „od wszystkich ryzyk” na pełną wartość Robót wraz z materiałami dostarczonymi na Plac Budowy, materiałami przechowywanymi w miejscu tymczasowego składowania poza Terenem Budowy oraz materiałami w transporcie.

15.2 Z zastrzeżeniem punktu 15.5, całkowita odpowiedzialność Spółki wobec Klienta w odniesieniu do wszystkich strat wynikających z Umowy lub w związku z Umową, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy suma cen w Ofercie. Jeżeli pierwsze zdanie punktu 15.2 zostanie uznane za nieważne, całkowita odpowiedzialność Spółki wobec Klienta w odniesieniu do wszystkich strat wynikających z Umowy lub w związku z Umową w żadnym wypadku nie przekroczy poziomu ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej określonego w Ofercie lub klauzuli 15.3, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

15.3 W odniesieniu do każdego projektu, który ma zostać wykonany przez Spółkę, Spółka będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej na kwotę co najmniej kwoty określonej w Ofercie lub, w przypadku braku takiej kwoty, 200 000 EUR (dwieście tysięcy euro) za każde roszczenie za okres rozpoczynający się w dniu zawarcia Kontraktu i kończący się sześć lat po zakończeniu Robót, pod warunkiem, że takie ubezpieczenie jest dostępne po rozsądnych stawkach i na warunkach handlowych.

15.4 Żadne z postanowień Umowy nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Spółki za:

(a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez jej zaniedbanie;

(b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; Lub

(c) jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć ani wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

15.5 Z zastrzeżeniem punktu 15.4, Firma nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), za naruszenie obowiązku ustawowego lub w inny sposób, wynikającej z niniejszej umowy lub w związku z nią za:

(a) utrata zysków;

(b) utrata sprzedaży lub biznesu;

(c) utrata umów lub kontraktów;

(d) utrata przewidywanych oszczędności;

(e) utrata lub uszkodzenie wartości firmy;

(f) utrata możliwości korzystania lub uszkodzenie oprogramowania, danych lub informacji; I

(g) wszelkie pośrednie lub wtórne straty.

15.6 Jeśli:

15.6.1 Klient powiadomi Spółkę na piśmie w ciągu 12 miesięcy od zakończenia Prac oraz w rozsądnym terminie od wykrycia, że niektóre lub wszystkie Towary nie są zgodne z Umową; I

15.6.2 Firma ma rozsądną możliwość zbadania takich Towarów; I

15.6.3 Klient (jeśli zostanie o to poproszony przez Spółkę) zwróci takie Towary do miejsca prowadzenia działalności przez Spółkę na koszt Klienta, Spółka według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwy Towar lub zwróci cenę wadliwego Towaru w pełny.

15.7 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Towaru z Umową w następujących przypadkach:

15.7.1 Klient będzie dalej korzystał z takich Towarów po powiadomieniu zgodnie z punktem 15.6.1;

15.7.2 wada powstała w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta ustnych lub pisemnych instrukcji Spółki dotyczących przechowywania, uruchomienia, instalacji, użytkowania i konserwacji Towarów lub (w przypadku braku) dobrych praktyk handlowych w tym zakresie;

15.7.3 wada powstała w wyniku postępowania Spółki zgodnie z rysunkiem, projektem lub specyfikacją dostarczoną przez Klienta;

15.7.4 Klient przerabia lub naprawi Towar bez pisemnej zgody Firmy;

15.7.5 wada powstała w wyniku normalnego zużycia, umyślnego lub przypadkowego uszkodzenia, niedbalstwa, niedbalstwa lub nienormalnych warunków przechowywania lub pracy, wadliwych fundamentów lub innych elementów budynku, wadliwego montażu Towarów (chyba, że zostały wzniesione przez Spółkę); Lub

15.7.6 Towary różnią się od ich opisu w wyniku zmian wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi.

15.8 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym punkcie 15, Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w związku z niezgodnością Towarów z Umową.

15.9 Warunki wynikające z sekcji 13 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. są, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączone z Umowy.

15.10 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub wymienionych Towarów dostarczonych przez Spółkę.

15.11 Pracownicy lub agenci Spółki nie są upoważnieni do składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących Robót, chyba że zostanie to potwierdzone na piśmie przez Dyrektora Spółki. Zawierając Umowę Klient przyjmuje do wiadomości, że nie polega na żadnych oświadczeniach, które nie zostały w ten sposób potwierdzone na piśmie przez Spółkę.

15.12 W przypadku towarów nie wyprodukowanych przez Spółkę odpowiedzialność Spółki ogranicza się do takiej gwarancji, jaką może otrzymać od producentów.

15.13 Dane liczbowe dotyczące wykonania Prac są oparte na doświadczeniu Spółki i są takie, jakie Spółka spodziewa się uzyskać podczas testowania towarów, z zastrzeżeniem rozsądnego marginesu błędu. Są one również szacowane pod warunkiem, że wszelkie dane liczbowe i informacje przekazywane Spółce przez lub w imieniu Klienta są dokładne.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 16.1 W przypadku powstania sporu lub rozbieżności między Klientem a Spółką, strony zgadzają się spotkać w dobrej wierze, aby spróbować rozwiązać istniejący między nimi spór lub różnicę.

 1. WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

 17.1 Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Bułgarii.

 17.2 Strony nieodwołalnie zgadzają się, że sądy w Bułgarii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z Robót lub Umowy lub z nimi związanych (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych).

 1. PRAWA OSÓB TRZECICH

Żadne z postanowień Umowy nie przyznaje ani nie ma na celu przyznania stronie trzeciej żadnych korzyści ani prawa do egzekwowania jakiegokolwiek warunku Umowy zgodnie z Ustawą o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r.

 1. ODCIĘCIE

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia Umowy jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, uważa się, że zostało zmienione w minimalnym zakresie niezbędnym do tego, aby było ważne, zgodne z prawem i wykonalne. Jeżeli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub jego część uważa się za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub części postanowienia w ramach niniejszej klauzuli nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałej części Umowy.

 1. UWAGI

Zawiadomienie wymagane lub dozwolone przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie na mocy Umowy powinno mieć formę pisemną i być adresowane do tej drugiej strony w jej siedzibie lub głównym miejscu prowadzenia działalności lub na inny adres, który w odpowiednim czasie został podany zgodnie z art. niniejsze postanowienie stronie dokonującej zawiadomienia.

 1. ZRZECZENIE SIĘ

Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego wynikającego z Umowy lub obowiązującego prawa jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie udzielone na piśmie i nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek późniejszego prawa lub środka zaradczego. Brak lub opóźnienie wykonania przez stronę jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w Umowie lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego lub innego prawa lub środka zaradczego, ani nie uniemożliwia ani nie ogranicza dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub zaradzić. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego przewidzianego w Umowie lub na mocy prawa nie uniemożliwi ani nie ograniczy dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

 1. NIEWYPŁACALNOŚĆ

W przypadku niewypłacalności klienta, w takim razie bez ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności wobec klienta, a jeśli Towar został dostarczony lub Roboty (lub jakakolwiek ich część) wykonane, ale nieopłacane za Cenę, które wymagają natychmiastowego i płatnego wynagrodzenia, od wynagrodzenia za umowę lub uzgodnień nakładających inaczej.

Na naszej stronie używamy plików cookies. Kontynuując, akceptujesz te pliki cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie.